WYTYCZNE ZACHOWANIA UCZNIÓW W BIBLIOTECE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NASIADKACH

1. Do biblioteki przychodzą uczniowie, rodzice po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na odpowiednią godzinę przez sekretariat szkoły.

2. Wyznaczonym czasie w bibliotece może przebywać jedna osoba.

3. Należy zachować bezpieczną odległość 2 m lub 1,5 m od innych osób.

4. Uczeń, rodzic dokonujący zwrotu książek, podręczników powinien być w maseczce oraz w rękawiczkach.

5. Książki, podręczniki odbiera lub podaje bibliotekarka, brak wolnego dostępu do półek.

6. Książki będą zwracane i wydawane w odpowiednim pomieszczeniu w szkole.

7. Zwrot książek, podręczników do biblioteki szkolnej będzie odbywał się w trzech ostatnich tygodniach nauczania.

8. Zwracane książki, podręczniki mają być zapakowane w reklamówkę i na zewnątrz opisane- (imię i nazwisko ucznia, klasa) - są odkładane na kwarantannę.

9. Po upływie kwarantanny bibliotekarka dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych książek, podręczników.

10. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacyjnych.

 

Nasiadki, 07.06.2020.

Harmonogram konsultacji

udzielanych przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Nasiadkach

uczniom klasy V, VI, VII, VIII w formie stacjonarnej lub zdalnej.

dotyczy okresu: 8.06-10.06.2020

 

     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasiadkach, po konsultacjach z rodzicami uczniów klas V, VI, VII, VIII oraz określeniu potrzeb samych uczniów, na podstawie informacji otrzymanej od wychowawcy klasy, ustala następujący sposób realizacji wytycznych MEN:

Nazwisko i imię nauczyciela  Nauczany przedmiot  Klasa Dzień konsulatcji  Godziny konsultacji 
 Bacławska Katarzyna

 Chemia,

Matematyka

V,

VII 

 Środa  14:30-16:00
 Bachmura Irena Język polski  Poniedziałek   13:30-14:15
 Chorąży Anna   Matematyka  VI  Wtorek  8:00-8:45
 VII  Środa  10:00-10:45
  Wilczek Monika  Język angielski  V, VII  Wtorek  13:00-16:15
VIII Środa 14:00-14:45
Smilgin-Kamińska Sylwia Wychowanie fizyczne V Wtorek 13:00-13:45


.

 

Wytyczne dla uczniów klasy VIII, podczas egzaminów 16,17,18 czerwca 2020 r.

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa.

2. Zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

8. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

10. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku/stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu wdanej sali).

11. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

   
   

logo

   
   

STATYSTYKA  

Odsłon artykułów:
1233749
   

GOŚCIMY  

Odwiedza nas 226 gości oraz 0 użytkowników.