10zasadplakat rodzice plakat

10zasadplakat uczniowie plakat

 

ZASIŁEK SZKOLNY

2020/2021

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, zamieszkałemu na terenie Gminy Lelis, znajdującego się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zdarzeniem uzasadniającym przyznanie zasiłku losowego są w szczególności:

 • śmierć członka rodziny lub opiekuna ucznia,
 • nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu ucznia lub członka jego rodziny,
 • pożar lub zalanie mieszkania lub innej nieruchomości, której właścicielem są rodzice ucznia,
 • długotrwała i nagła choroba w rodzinie ucznia,
 • kradzież w domu ucznia,
 • nagła i niezawiniona utrata pracy przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.

Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek, który składany jest w ZASiP w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia losowego.

Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego dołącza się:

 • dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie
 • dokumenty stwierdzające okoliczności wystąpienia zdarzenia losowego.

Maksymalna kwota zasiłku wynosi 620 zł (pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat, określanego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych).

 

Dokumenty do pobrania:

 

STYPENDIUM SZKOLNE

w roku szkolnym 2020/2021

 

Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli informuje, iż rusza procedura związana z uruchomieniem pierwszej transzy stypendium szkolnego dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021 za okres od września 2020 r. do grudnia 2020 r.

 

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r. w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń.

 

OSOBY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Wniosek o stypendium szkolne o charakterze socjalnym składa:

 • pełnoletni uczeń (do 24 roku życia),
 • rodzic- w przypadku uczniów niepełnoletnich,
 • dyrektor szkoły- za zgodą pełnoletniego ucznia/rodziców.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej wraz z wymaganymi zaświadczeniami/ oświadczeniami o dochodach za miesiąc sierpień 2020 r.

Podstawą przyznania drugiej transzy pomocy w formie stypendium szkolnego jest posiadanie dochodu nie przekraczającego kryterium dochodowego na osobę w gospodarstwie domowym w myśl art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. z późn. zm., tj. 528 zł.

Za średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym uważa się łączną sumę przychodów (netto) członków rodziny podzieloną przez liczbę jej członków.

Do dochodu nie wlicza się jednorazowych świadczeń pieniężnych oraz świadczeń z Programu 500+ i 300+.

Do wniosku należy załączyć dokumenty niezbędne do wyliczenia średniego dochodu, a więc dokumenty wykazujące dochód netto (pomniejszony o składki, podatek, alimenty świadczone na rzecz innych osób) poszczególnych członków gospodarstwa domowego (zaświadczenia, oświadczenia).

 

Przykładowe dokumenty poświadczające dochód:

ze stosunku pracy – zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach netto,

z gospodarstwa rolnego- nakaz płatniczy (ilość ha przeliczeniowych mnoży się przez kwotę 308 zł),

z działalności gospodarczej - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania i osiągniętym dochodzie oraz dowód opłacania składek ZUS lub zaświadczenie z ZUS

z tytułu prac dorywczych- oświadczenie

świadczenia z OPS- oświadczenie

świadczenia rentowe- oświadczenie

 

DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków, na podstawie oryginałów imiennych faktur i rachunków (opisanych na odwrocie), dotyczących poniesionych wydatków na cele edukacyjne ucznia, zgodnie z obowiązującym wykazem wydatków kwalifikowanych.

Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

 

Ponadto, wnioskodawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach sytuacji finansowej rodziny oraz przedłożyć stosowne dokumenty do Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie.

 

W przypadku pytań, pracownicy Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

ZASiP ul. Szkolna 37 , pokój nr 4, tel. (0-29) 717-02-22:

 

Dokumenty do pobrania:

Podkategorie

   
   

logo

   
   

STATYSTYKA  

Odsłon artykułów:
1135651
   

GOŚCIMY  

Odwiedza nas 82 gości oraz 0 użytkowników.