„KURPIE – NASZA MALA OJCZYZNA”

W roku szkolnym 2014/2015 kontynuowana jest innowacja pedagogicznaz programem„Kurpie - nasza mała ojczyzna”.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

     Program jest nakierowany na specyfikę kulturową regionu kurpiowskiego na terenie, którego leży Szkoła Podstawowaw Nasiadkach.

Jest realizowana w ramach zajęć edukacyjnych nauczania zintegrowanego, historii oraz koła regionalnego liczącego 15 członków.

CELE OGÓLNE:
1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia
2. Wzrost aktywności, zaangażowania uczniów oraz tożsamości regionalnej;
3. Umacnianie wiary ucznia we własne siły i umiejętności;
4. Uwrażliwienie na specyfikę kulturową i tradycje regionu kurpiowskiego;
5. Poznanie historii i kultury własnego regionu;
6. Rozwijanie inwencji twórczej w dziedzinach wytwarzania tworów kultury kurpiowskiej
     (m.in. kwiaty, palmy, wycinanki, pisanki kurpiowskie, inne);
7. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za otaczającą kulturowa rzeczywistość;
8. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów;
9. Wzrost aktywności, zaangażowania uczniów oraz tożsamości regionalnej;

 Uczestnikami programu są uczniowie klas III - VI.

 Opiekunami: Katarzyna Izydorczyk, Jolanta Kurpiewska 

 

PLAN PRACY KOŁA REGIONALNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NASIADKACH

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Cele :

           1. Poszerzenie wiedzy o regionie kurpiowskim, wzrost tożsamości regionalnej.

           2. Rozwijanie zainteresowań, zamiłowań turystycznych, patriotyzmu lokalnego.

           3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

           4. Rozwijanie aktywności, inwencji twórczej, umiejętności manualnych.

           5. Umacnianie wiary ucznia we własne siły, umiejętności i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów.

           6. Kształtowanie właściwych postaw.

           7. Wyzwalanie inicjatywy uczniów.

Lp.

Tematyka, formy realizacji

Efekty – uczeń:

Liczba godzin

Termin

Uwagi

1.

2.

Zapoznanie uczniów z założeniami i celami pracy koła. Opracowanie planu pracy.

Wykonywanie zadań w ramach innowacji pedagogicznej „Kurpie – nasza mała ojczyzna”:

a) udział w:

- konkursach szkolnych i pozaszkolnych;

b)zajęcia warsztatowe:

- wytwory sztuki kurpiowskiej:

kwiaty, wycinanki, pisanki, palmę;

c) wycieczki:

- do Zagrody kurpiowskiej w Kadzidle – udział w warsztatach „Ginące zawody”, zwiedzanie Zagrody.

- do Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce – udział w warsztatach muzealnych.

- do GOK w Lelisie –konferencje naukowe, zwiedzanie ośrodka etnograficznego

- inne wg potrzeb;

d) Słuchanie i nauka pieśni kurpiowskich.

e) Nauka tańców kurpiowskich.

f) Spotkanie z twórczynią ludową – tradycje kurpiowskie, wykonywanie palmy;

g) Dzień Kurpiowski - projekt

Jest kreatywny, podaje pomysły do planu pracy.

Poszerza wiedzę o swoim regionie. Kultywuje tradycje kurpiowskie.

Zdobywa dyplomy i nagrody, promuje szkołę w środowisku (relacje z konkursów na stronie www.)

Wykonuje prace: , kwiaty, wycinanki, pisanki, palmę,   inne.

Porównuje urządzenie mieszkań dawniej i dziś. Zna nazwy zawodów rzadko wykonywanych. Rozpoznaje elementy kurpiowskiej sztuki ludowej.

Wykonuje byśki, naczynia gliniane, rzeźbi, ozdabia pisankę

Wie jak kulturalnie i bezpiecznie zachować się w czasie wycieczek.

Umie śpiewać wybrane pieśni kurpiowskie.

Umie tańczyć wybrane tańce kurpiowskie.

Przeprowadza wywiad z twórczynią ludową, wykonuje palmę.

Umie pracować metodą projektu, jest aktywny. Zapoznaje się z historią i tradycjami Kurpiów, wiadomości wykorzystuje na zajęciach lekcyjnych. Rozpoznaje kurpiowski strój ludowy.

1

18

IX

IX- VI

      

 

Katarzyna Izydorczyk, Jolanta Kurpiewska


 

„EKOLOG – TO JA”

W roku szkolnym 2014/2015 kontynuowana jest innowacja pedagogicznaz programem „Ekolog to ja”

Jest realizowana w ramach zajęć edukacyjnych nauczania zintegrowanego, przyrody oraz koła ekologicznego liczącego 37 członków.

 

  Głównym celem programu jest:

           

1. Dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie;

2. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska;

3. Kształtowanie szacunku dla przyrody i jej piękna;

4. Rozbudzanie poczucia związku ze środowiskiem;

5. Uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę środowiska;

6. Rozwijanie odpowiedzialności i potrzeby reagowania na problemy ekologiczne;

7. Wdrażanie do ekologicznego życia we własnym domu;

8. Rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji na podany temat z różnych źródeł;

9. Uzmysłowienie uczniom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych, nasze spokojne życie.

     Uczestnikami programu są uczniowie klas I - VI.

     Opiekunowie: Katarzyna Izydorczyk, Jolanta Kurpiewska

 

PLAN PRACY KOŁA EKOLOGICZNEGO „ KONICZYNKA” W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W NASIADKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015.

CELE GŁÓWNE

 

     1. Rozwijanie świadomości ekologicznej.

     2.Rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan naszego środowiska.

     3.Uwrażliwianie na piękno otaczającego nasz środowiska.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Pozyskiwanie członków koła interesujących się przyrodą.

Wdrażanie do samodzielnej pracy, w grupach, dokładności, wytrwałości, obowiązkowości, aktywności.

Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

Wyzwalanie inicjatywy uczniów.

Kształtowanie nawyków dbania o racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska.

Kształtowanie nawyków umiejętności segregowania odpadów.

Przygotowywanie uczniów do konkursów i akcji ekologicznych.

Prezentowanie wyników działalności koła.

Lp.

Tematyka, formy realizacji

Efekty – uczeń:

Liczba godzin

Termin

Uwagi

1.

2.

Zapoznanie uczniów z założeniami i celami pracy koła. Opracowanie planu pracy.

Wykonywanie zadań w ramach innowacji pedagogicznej „EKOLOG TO JA”:

a) udział w:

- akcjach i programach pozaszkolnych;

- konkursach szkolnych i pozaszkolnych;

b) zajęcia w terenie;

c) zajęcia warsztatowe;

d) wycieczki – do rezerwatu „Olsy płoszyckie”, na ścieżkę edukacyjną w Łęgu Starościńskim, inne;

e) wykonywanie prac plastycznych

f) spotkania z ciekawymi ludźmi

(np. leśniczym);

g) realizacja projektu z okazji Dnia Ziemi

Jest kreatywny, podaje pomysły do planu pracy.

Wykazuje więzi emocjonalne z przyrodą.

Docenia wpływ środowiska na życie człowieka. Jest odpowiedzialny zna i reaguje na problemy środowiska lokalnego.

Stosuje system segregacji odpadów, zbiórka – makulatury, nakrętek plastikowych, baterii, elektrośmieci, zużytych telefonów komórkowych, tonerów, tuszy.

Zdobywa dyplomy i nagrody, promuje szkołę w środowisku (relacje z konkursów na stronie www.)

Wykonuje prace: prezentacje, albumy, zielniki, inne.

Umieszcza relacje,   zdjęcia z wycieczek na stronie www, promuje szkołę w środowisku. Wie jak kulturalnie i bezpiecznie zachować się w czasie wycieczek, w rezerwacie, zna lokalną florę i faunę. Dostrzega zmiany zachodzące w środowisku.

Tworzy wystawę prac plastycznych.

Zna tajniki pracy leśniczego

Umie wyszukiwać informacje na dany temat z różnych źródeł , pracować w grupie. Umie pracować metodą projektu, jest aktywny.

1

35

IX

IX- VI

      

 

Katarzyna Izydorczyk, Jolanta Kurpiewska


   
   

logo

   
   

STATYSTYKA  

Odsłon artykułów:
1001413
   

GOŚCIMY  

Odwiedza nas 144 gości oraz 0 użytkowników.