Zabawy logopedyczne 1czytanie min

Wskazowki dla rodzicow1

Zestaw cwiczen Sluchowych

 1. Diagnoza logopedyczna (badania przesiewowe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

badania własne nauczyciela)

 1. Ćwiczenia przygotowujące narządy artykulacyjne do wywoływania zaburzonych głosek.
 • Ćwiczenia oddechowe.
 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy.
 • Ćwiczenia emisyjno- głosowe.
 1. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy.
 • Wywołanie głoski w izolacji.
 • Utrwalenie głoski korygowanej na materiale językowym w logotomach,

wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos), zdaniach.

 • Ćw. utrwalające wywołaną głoskę w wierszach, piosenkach, wyliczankach, rymowankach.
 • Automatyzacja poprawnej wymowy w mowie spontanicznej, opowiadanie ilustracji, historyjek obrazkowych, rozmowy kierowane.
 1. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną.
 • Ćw. ortofoniczne.
 • Ćw. stymulujące rozwój słuchu fonemowego.
 • Ćw. stymulujące ogólny rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej).
 • Kształtowanie twórczej aktywności słownej dziecka poprzez tworzenie swobodnych tekstów, rymowanek.
 • Wyrabianie u dzieci umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną, wskazywanie różnic pomiędzy gwarą, a językiem literackim.

CEL I GŁÓWNE ZADANIA TERAPII

 1. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.
 2. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
 3. Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.
 4. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
 5. Usprawnianie techniki czytania.

PLAN PRACY

 1. Prace organizacyjne: przygotowanie gabinetu do podjęcia terapii logopedycznej,

zebranie pomocy dydaktycznych.

 1. Diagnoza logopedyczna - kwalifikowanie dzieci do zajęć logopedycznych, zapoznanie się
  z orzeczeniami/opiniami psychologiczno-pedagogicznymi, konsultacje z wychowawcą, przygotowanie dokumentacji, programów pracy z uczniami (indywidualnych/grupowych).
 2. Ćwiczenia logopedyczne.
 • Oddechowe: wyrabianie oddechu dla mowy, ćw. oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej, ćw. emisyjne, ćw. ekonomicznego zużywania powietrza i umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi.
 • Głosowe: wyrabianie właściwej tonacji, kierowanie głosu na maskę, ćw. umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach, naśladowanie głosów.
 • Słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych,
  ćw. poczucia rytmu, rozróżnianie głosek dobrze i źle wypowiedzianych.
 • Artykulacyjne: usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy, wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie ich poprawnej realizacji w logotomach, wyrazach, zdaniach, nauka wierszy, rymowanek z nasileniem głoski ćwiczonej.
 • Leksykalne: rozwijanie mowy poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ilustracji, przeczytanego tekstu, udzielanie odpowiedzi na pytania, gry i zabawy ortofoniczne,
  ćw. w czytaniu i pisaniu, kształtowanie umiejętności językowych.
 1. Współpraca z wychowawcą, rodzicami. Instruowanie o sposobie korekcji mowy, pokaz ćwiczeń, informowanie o postępach/ pedagogizacja rodziców: warsztaty, ulotki, gazetki.
 2. Opracowanie ocen efektywności dla uczniów.
 3. Sformułowanie wniosków do dalszej pracy.
   
   

logo

   
   

STATYSTYKA  

Odsłon artykułów:
1230181
   

GOŚCIMY  

Odwiedza nas 301 gości oraz 0 użytkowników.