b838373c2ef3f794e8b3806243a7d083 0

b838373c2ef3f794e8b3806243a7d083 1

b838373c2ef3f794e8b3806243a7d083 2

b838373c2ef3f794e8b3806243a7d083 3

b838373c2ef3f794e8b3806243a7d083 4

b838373c2ef3f794e8b3806243a7d083 5

b838373c2ef3f794e8b3806243a7d083 6

b838373c2ef3f794e8b3806243a7d083 7

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE
I PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19 WŚRÓD UCZNIÓW, RODZICÓW
I PRACOWNIKÓW SZKOŁY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NASIADKACH

 

Aktualizacja na dzień 15 października 2020.

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Zasady zawarte w procedurze określają funkcjonowanie Szkoły Podstawowej
  w Nasiadkach i opracowane zastały na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra  Edukacji Narodowej.
 • Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 • Od 1 września 2020 – w okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym rozpoczyna się realizacja zadań szkoły w trybie stacjonarnym.
 • Traci moc procedura wprowadzona w dniu 27 sierpnia 2020 roku Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nasiadkach N16/2020 r.

 

§ 2

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI PRACY

 • W szkole przy głównym wejściu umieszcza się numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 • W szkole w głównym wejściu znajduje się płyn do dezynfekcji rąk i informacja
  o obowiązkowej dezynfekcji rąk przez osoby wchodzące do szkoły.
 • W szkole w głównym wejściu znajduje się oznakowany pojemnik na zużyte środki ochrony ust, nosa i rąk.
 • W pomieszczeniach sanitarnych umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje o bezpiecznym ich stosowaniu.
 • Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który znajduje się w bezpiecznym miejscu
  i jest dezynfekowany po każdym użyciu.
 • Do szkoły bezwzględnie nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub znajdują się w obowiązkowej izolacji, dotyczy to uczniów, wychowanków, rodziców, pracowników szkoły, osoby trzecie.
 • W uzasadnionych przypadkach, jeżeli rodzic wyraził zgodę, możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego.
 • W przypadku podejrzenia, że uczeń nie jest zdrowy, dyrektor szkoły może podjąć decyzję o odmówieniu przyjęcia ucznia na zajęcia.
 • Dziecko do szkoły/oddziału przedszkolnego mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
 • Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoly może wchodzić na teren placówki jedynie do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady - jeden rodzic
  z dzieckiem i zachowaniem minimalnego zalecanego odstępu od kolejnego rodzica z Osoba przyprowadzająca/odbierająca musi mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos.
 • Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.
 • Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt
  z pracownikami szkoły poprzez telefon, maila lub dziennik elektroniczny.
 • Na czas epidemii zawiesza się wszelkie wycieczki i zapraszanie osób z zewnątrz.
 • Wyznaczona zostaje strefa, w której mogą przebywać rodzice/opiekunowie prawni
  i osoby z zewnątrz.
 • W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się wejście do szkoły osoby z zewnątrz
  poza wyznaczoną strefę z zachowaniem następujących środków ostrożności:
  • zachowania obowiązującego dystansu,
  • zakrycia nosa i ust,
  • obowiązkowej dezynfekcji rąk,
  • ograniczonego przemieszczania się po szkole,
  • ograniczonego kontaktu z pracownikami szkoły.
 • W szkole jest wyznaczone pomieszczenie, tzw. izolatorium służące do odizolowania ucznia/pracownika szkoły, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela
  z zapewnieniem minimalnej zalecanej odległości.
 • Organizacja pracy szkoły umożliwia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych:
 • ogranicza się gromadzenie uczniów na terenie szkoły,
 • unika się częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia,
 • przerwy w zajęciach w kl. I-III określa nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, tak by nie kolidowały one z przerwami klas starszych,
 • w klasach starszych przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć, uczniowie spędzają je pod opieką nauczycieli dyżurujących,
 • w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych, klasy starsze (IV-VIII) spędzają przerwy w budynku szkoły w salach lekcyjnych lub na korytarzu według ustalonego grafiku.
 • Po każdej zmianie grup uczniów w salach lekcyjnych dezynfekowane są ławki, krzesła, biurka.
 • Z sal, w  których  odbywają  się  zajęcia,  usunięte zostały przedmioty, pomoce naukowe, zabawki, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane.
 • Zaleca się w miarę sprzyjających warunków pogodowych organizowanie zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu.

 

§ 3

OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY

Dyrektor szkoły:

 • opracowuje i dostosowuje regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego
  w warunkach pandemii i choroby COVID-19,
 • zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne i płyny dezynfekujące,
 • informuje pracowników szkoły o obowiązujących procedurach bezpieczeństwa
  i odpowiada za ich przestrzeganie,
 • dba o umieszczenie przy wejściu do szkoły, w pomieszczeniach sanitarnych oraz
  w salach lekcyjnych płynów dezynfekcyjnych i instrukcji z zasadami prawidłowego mycia rąk,
 • organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres
  wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii i choroby COVID-19,
 • przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje
  o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki; stosowne informacje przesłane są przez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną oraz zamieszczone są na stronie internetowej szkoły,
 • zapewnia pomieszczenie służące do izolacji ucznia oraz pracownika, tzw. izolatorium i wyposaża je w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, maski jednorazowe i rękawiczki,
 • odpowiada za organizację formy kształcenia, w zależności od oznaczenia strefy,
  w której znajduje się szkoła,
 • ustala, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego innych programów oraz w razie potrzeby, modyfikuje je.

 

§ 4

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH I NIEPEDAGOGICZNYCH

 1. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do szczególnej profilaktyki zdrowotnej,   kontrolowania stanu swojego zdrowia i pomiaru temperatury.
 2. Pracownik, który wykazuje objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych (duszności, kaszel, gorączka), konsultuje się z lekarzem, nie przychodzi do pracy
  i niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.
 3. Każdy  pracownik  ma  obowiązek  niezwłocznego  informowania  dyrektora  szkoły
  o zdarzeniach  mogących  mieć wpływ  na  bezpieczeństwo  uczniów  oraz  pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 4. Pracownicy obowiązkowo przy wejściu do szkoły oraz w trakcie pracy często  myją ręce zgodnie z instrukcją, która umieszczona jest w widocznych miejscach i odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk według instrukcji.
 5. Pracownicy zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa w kontaktach z osobami
  z zewnątrz.
 6. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany jest z zachowaniem ostrożności i wyrzucony do oznaczonego kosza znajdującego się w wejściu głównym.
 7. Pracownicy pedagogiczni zobowiązani są do:
 • stosowania procedur bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie zajęć
  z uczniami, tzn. zakładania środków osłony ust i nosa podczas podchodzenia do ucznia na lekcji oraz w czasie przerw,
 • w razie wystąpienia niepokojących objawów u ucznia nauczyciel, za pisemną zgodą rodzica, może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć, następnie odizolowuje ucznia w odrębnym pomieszczeniu, tzw. izolatorium, zapewniając opiekę i minimalną zalecaną odległość od innych osób i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły,
 • jeżeli rodzic nie wyraził pisemnej zgody na pomiar temperatury, w razie zauważenia niepokojących objawów chorobowych, telefonicznie informuje rodziców/opiekunów ucznia i poleca odebranie go ze szkoły,
 • wyjaśniania uczniom i egzekwowania zasad obowiązujących w szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi na zasady higieny w związku z zagrożeniem zakażenia,
 • przestrzegania systematycznego wietrzenia sal, w których odbywają się zajęcia,
 • zachowania dystansu społecznego.
 1. Pracownicy niepedagogiczni zobowiązania są do:
 • wykonywania swoich obowiązków dbając o zachowanie szczególnej ostrożności i zasad bezpieczeństwa,
 • zachowania dystansu społecznego,
 • wykonywania wszystkich czynności w rękawiczkach ochronnych oraz dbania
  o higienę rąk zgodnie z instrukcjami,
 • systematycznego odkażania środkami dezynfekującymi takich powierzchni jak: biurka, ławki, stoły, klamki, włączniki światła, i innych przedmiotów znajdujących się w szkole, z których korzystają pracownicy i uczniowie oraz zadbania o odpowiednie wywietrzenie pomieszczeń,
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach
  oraz pomieszczeniach i bieżące ich uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • noszenia maseczek lub przyłbic w kontaktach z osobami z zewnątrz.

 

§ 5

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 • Do szkoły można przyprowadzać tylko ucznia bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 • Nie można przyprowadzić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub izolacji.
 • W miarę możliwości, zaleca się kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego z pracownikami szkoły.
 • Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do:
 • zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz regulaminem organizacji zajęć
  w czasie reżimu sanitarnego oraz zasadami przygotowania szkoły do pracy
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość obowiązującymi na terenie placówki oraz ich bezwzględnego przestrzegania,
 • zmierzenia dziecku temperatury przed jego wyjściem do szkoły,
 • przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie,
 • odbierania telefonów ze szkoły lub oddzwanianiu w przypadku niemożliwości rozmowy,
 • odebrania dziecka ze szkoły jeżeli wykazuje objawy chorobowe,
 • regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny.

 

§ 6

OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 1. Uczniowie zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania obowiązujących
  w szkole procedur.
 2. Uczeń musi bezwzględnie:
 • unikać zgromadzeń,
 • często myć/dezynfekować ręce,
 • stosować się do poleceń pracowników szkoły,
 • zgłaszać fakt gorszego samopoczucia i objawów chorobowych wychowawcom, nauczycielom innym pracownikom szkoły.
 • Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) wspomnianych rzeczy.

 

§ 7

ZASADY KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ, PLACU ZABAW
I BOISKA SZKOLNEGO

 • Z placu zabaw mogą korzystać wyłącznie dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I-III.
 • Każdorazowo po skorzystaniu z placu zabaw sprzęty są dezynfekowane przez wyznaczoną przez dyrektora szkoły osobę.
 • W godzinach pracy szkoły na placu zabaw bezwzględnie nie mogą przebywać osoby trzecie.
 • Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci muszą dokładnie umyć ręce.
 • Podczas zajęć wychowania fizycznego można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć.
 • Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze, klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.
 • Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

 

§ 8

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 • Nauczyciel-bibliotekarz ustala harmonogram pracy biblioteki i udostępnia go na stronie internetowej szkoły, w dzienniku elektronicznym oraz na tablicy ogłoszeń.
 • Do biblioteki szkolnej mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe.
 • Zaleca się zamawianie książek w formie elektronicznej na adres mailowy podany przez nauczyciela-bibliotekarza (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 • Zwracane książki wkładane są na czas dwudniowej kwarantanny do specjalnie oznakowanego pojemnika.
 • W bibliotece może jednocześnie przebywać czterech czytelników z zachowaniem dystansu społecznego i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.
 • Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

 

§ 9

ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 • Zajęcia świetlicowe dla uczniów klas O-III odbywają się w salach dydaktycznych, na placu zabaw i w mini-sali gimnastycznej.
 • Podczas przebywania na świetlicy uczniów i nauczycieli-opiekunów obowiązują zasady takie same jak w czasie trwania zajęć lekcyjnych.
 • Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicy należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

 

§ 10

ZASADY ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 

 • Zajęcia pozalekcyjne odbywają się za zgodą rodziców/prawnych opiekunów.
 • Podczas przebywania na zajęciach pozalekcyjnych uczniów obowiązują zasady takie same jak w czasie trwania zajęć lekcyjnych.
 • Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicy należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

 

§ 11

ORGANIZACJA ŻYWIENIA

 • Szkoła zapewnia warunki do bezpiecznego spożywania posiłków w miejscach do tego wyznaczonych.
 • Zaleca się zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości - spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.
 • Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów
  i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 • Od dostawców cateringu wymaga się pojemników i sztućców jednorazowych.
 • Dania podawane są wyłącznie przez osobę do tego wyznaczoną.
 • Osoby odpowiedzialne odbierając posiłki dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne.
 • Przed wydawaniem posiłków osoby odpowiedzialne myją i dezynfekują ręce zgodnie z instrukcją.
 • Zużyte pojemniki i sztućce segregowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 12

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA LUB PRACOWNIKA SZKOŁY

 • W przypadku podejrzenia choroby u dziecka:
 • dziecko z objawami chorobowymi (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu) nie mogą przychodzić do szkoły;
 • o podejrzeniu choroby rodzice/prawni opiekunowie muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym w Ostrołęce;
 • nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,0ºC niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły
  i w miarę możliwości, wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym pomieszczeniu, tzw. izolatorium;
 • o zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
  w Ostrołęce oraz organ prowadzący szkołę;
 • obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń poddaje gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekowane zostają powierzchnie takie jak klamki, poręcze, uchwyty itp.;
 • dalsze kroki podejmuje dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły:
 • pracownik, u którego występują niepokojące objawy nie powinien przychodzić do pracy i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły
  i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala;
 • jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione i izoluje się od wszystkich osób
  w izolatorium;
 • obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń poddaje gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekowane zostają powierzchnie takie jak klamki, poręcze, uchwyty itp.;
 • dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w pkt.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący, a dalszy tryb postępowania jest zgodny z obowiązującymi odrębnymi przepisami.

 

§ 13

WYBÓR FORMY KSZTAŁCENIA

 • Wybór formy kształcenia uzależniony jest od oznaczenia strefy, na terenie gdzie ma siedzibę Szkoła Podstawowa w Nasiadkach, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
  z wystąpieniem stanu epidemii.
 • W sytuacji niezaliczenia terenu do strefy „żółtej” lub „czerwonej” w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym (wariant A), z uwzględnieniem wytycznych GIS, MZ
  i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
 • W przypadku zmiany oznaczenia strefy na „żółtą” dyrektor, po konsultacjach przewidzianych zgodnie z przepisami, podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:
  • mieszanej formy kształcenia (hybrydowej, wariant B), czyli wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych wybranej grupy uczniów w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i wprowadzenie nauczania zdalnego;
  • kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony i wprowadzeniu w całej szkole zdalnego (wariant C).
 • Zakwalifikowanie lokalizacji szkoły do strefy „czerwonej” oznacza, że zajęcia stacjonarne zostają zwieszone na określony czas i w całej szkole wprowadzone zostaje kształcenia zdalne (wariant C).
 • Jakakolwiek zmiana formy kształcenia uzależniona jest od uzyskania zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 • W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia hybrydowego i zdalnego dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi
  w przepisach szczególnych.

 

 § 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wraz ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju, procedura może być modyfikowana.

2. Dyrektor szkoły odpowiada za poinformowanie pracowników szkoły, uczniów  i rodziców/prawnych opiekunów o wprowadzonych procedurach ni ich zmianach.

3. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

4. Procedura obowiązuje od 15 października 2020 r. do odwołania.

   
   

logo

   
   

STATYSTYKA  

Odsłon artykułów:
1253676
   

GOŚCIMY  

Odwiedza nas 145 gości oraz 0 użytkowników.