W ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2016 - 2017

w Szkole Podstawowej w Nasiadkach

Opracowany na podstawie:

STATUTU SZKOŁY

PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

PROGRAMU PROFILAKTYKI

PLANU PRACY SZKOŁY

Cele nadrzędne:

Opieka nad uczniami po zajęciach lekcyjnych i dbałość o ich bezpieczeństwo.

  1. Przyswajanie nawyków kultury dnia codziennego, zdrowego, ekologicznego życia.
  2. Pomoc w odrabianiu prac domowych według potrzeb.
  3. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
  4. Wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów.
  5. Kultywowanie świąt państwowych i rodzinnych.

Bloki tematyczne:

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

W ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2015-2016

Szkoła Podstawowa w Nasiadkach

CELE NADRZĘDNE:

Opieka nad uczniami po zajęciach lekcyjnych i dbałość o ich bezpieczeństwo.

1.Przyswajanie nawyków kultury dnia codziennego.

2. Pomoc w odrabianiu lekcji.

3.Wspomaganie rozwoju dziecka jako osoby.

4.Rozwijanie zainteresowań życiem przyrody. Kultywowanie odpowiedniego stosunku do otoczenia przyrodniczego.

5.Proponowanie mądrego i ciekawego spędzania czasu wolnego, wyrabianie

nawyków wartościujących .

6. Dbałość o sprawność fizyczną i ruch podopiecznych.

Bloki tematyczne:

Lp. Zadania programowe Środki i formy realizacji
1 Zapoznanie z prawami i obowiązkami uczniów w świetlicy Zorganizowanie integralnego zespołu świetlicowego (zintegrowana grupa świetlicowa)
2 Wdrażanie do przestrzegania regulaminu świetlicy

Wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania,

wzajemnej życzliwości koleżeńskiej i współpracy.

3

Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych i  kulturalnego zachowania wobec wszystkich wychowanków świetlicy, pracowników szkoły.

Zachęcanie do wzajemnej współpracy i pomocy. Promowanie tolerancji w szkole: filmy, nagrania, pogadanki, teksty kultury.

4

Rozwijanie uczuć patriotycznych,

kultywowanie tradycji i  obrzędowości.

1.Kształtowanie szacunku dla godła i symboli narodowych

– baśnie, legendy, opowiadania

5 Poznanie środowiska lokalnego. mój region, moja miejscowość, moje miejsce na ziemi: gazety lokalne.
6 Poznawanie i pielęgnowanie tradycji, zwyczajów i obyczajów naszego kraju. Święta religijne, państwowe

Andrzejki, tradycje wigilijne i wielkanocne. Dzień Niepodległości. Konstytucja 3 Maja. Dzień Edukacji Narodowej. Dzień Babci i Dziadka, Święto Zakochanych, Dzień Dziecka, itp.

Przygotowywanie kart życzeniowych, zaproszeń, prace plastycznych, recytacja wierszy okolicznościowych, pieśni, kolędy,

7

Zainteresowanie życiem przyrody i prawidłowy stosunek do otoczenia przyrodniczego.

Wycieczki i spacery:

–rozpoznawanie roślin, obserwacja

owadów, ptaków, zbiory przyrodnika

–zielnik, lektury na temat przyrody, m.in. zagadnienia ochrony środowiska, wykonywanie prac plastycznych

8 Troska o bezpieczeństwo wychowanka, zdrowie i sprawność fizyczną

1.Przypomnienie podstawowych zasad ruchu drogowego.

2.Bezpieczne spędzanie czasu wolnego od zajęć.

3.Zachowywanie ostrożności w czasie zabaw i gier ruchowych. Organizowanie spacerów na świeżym powietrzu.

9 Współodpowiedzialność za utrzymanie higieny, ładu i porządku w świetlicy. Sprzątanie swojego stanowiska pracy, sprzątanie zabawek, dbałość o wygląd i higienę osobistą.
10 Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań. Wspólne umilanie czasu

1.Rozwijanie zainteresowań plastycznych poprzez uczestniczenie w różnorodnych zajęciach i konkursach.

2.,,Książki naszych marzeń”- wspólne czytanie ulubionych utworów

3.Wypowiadanie się poprzez formę teatralną, muzyczną, interaktywną (tablica, ruchoma plansza).

4.Oglądanie filmów animowanych

5.Śpiewy, tańce, zabawa w dom, restaurację, sklep, lekarza, wypieki kulinarne.

6. Gry planszowe, zabawa w pociąg edukacyjny.

7.Zabawy ruchowe, organizacja czasu wolnego na szkolnym placu zabaw.

 

Zapewnienie odpowiednich warunków do odrabiania prac domowych i rozwijania zdolności intelektualnych

Pomoc w odrabianiu lekcji; wspomaganie w nauce płynnego czytania, czytanie lektur, próba analiza i interpretacji fragmentów książki (kształtowanie zainteresowań czytelniczych), dbałość o ucznia zdolnego i z problemami w nauce (organizowanie pomocy w przygotowaniu do konkursów, pomoc w znalezieniu źródła rozwoju, współpraca z logopedą i nauczycielem wspomagającym)
  Wakacje–czas zabaw i wypadków Wpajanie wychowankom, że wakacje to nie tylko czas wolny, ale czas, w którym odnotowuje się najwięcej wypadków. Pogadanki na temat bezpiecznego spędzania czasu. Korzystanie z kąpielisk nadzorowanych, przypomnienie zasad poruszania się na drodze, sprawna jazda na rowerze itp.

Plan pracy świetlicy sporządzili: Ewelina Lipka-Chudzik i Marcin Parzych


     Dnia 10 października 2014r. uczniowie klas „0” i „I” w ramach zajęć świetlicowych przygotowali apel na temat „Z odblaskami bezpieczniej”. Przedstawienie miało na celu uświadomić dzieciom całej szkoły jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Mali bohaterowie apelu pokazali, że bycie widocznym na drodze nie jest dla nich trudnością. Każdy z nich błyszczał i migotał światełkiem odblaskowym, mając przy tym wiele zdrowej i dobrej zabawy. Wszystkim dzieciom naszej szkoły zostały wręczone światełka odblaskowe, aby na drodze zawsze były widoczne i bezpieczne.

z odblaskami 1 20141015 1241043958z odblaskami 2 20141015 1690988332


   
   

logo

   
   

STATYSTYKA  

Odsłon artykułów:
1230221
   

GOŚCIMY  

Odwiedza nas 98 gości oraz 0 użytkowników.