ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

W ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2015-2016

Szkoła Podstawowa w Nasiadkach

CELE NADRZĘDNE:

Opieka nad uczniami po zajęciach lekcyjnych i dbałość o ich bezpieczeństwo.

1.Przyswajanie nawyków kultury dnia codziennego.

2. Pomoc w odrabianiu lekcji.

3.Wspomaganie rozwoju dziecka jako osoby.

4.Rozwijanie zainteresowań życiem przyrody. Kultywowanie odpowiedniego stosunku do otoczenia przyrodniczego.

5.Proponowanie mądrego i ciekawego spędzania czasu wolnego, wyrabianie

nawyków wartościujących .

6. Dbałość o sprawność fizyczną i ruch podopiecznych.

Bloki tematyczne:

Lp. Zadania programowe Środki i formy realizacji
1 Zapoznanie z prawami i obowiązkami uczniów w świetlicy Zorganizowanie integralnego zespołu świetlicowego (zintegrowana grupa świetlicowa)
2 Wdrażanie do przestrzegania regulaminu świetlicy

Wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania,

wzajemnej życzliwości koleżeńskiej i współpracy.

3

Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych i  kulturalnego zachowania wobec wszystkich wychowanków świetlicy, pracowników szkoły.

Zachęcanie do wzajemnej współpracy i pomocy. Promowanie tolerancji w szkole: filmy, nagrania, pogadanki, teksty kultury.

4

Rozwijanie uczuć patriotycznych,

kultywowanie tradycji i  obrzędowości.

1.Kształtowanie szacunku dla godła i symboli narodowych

– baśnie, legendy, opowiadania

5 Poznanie środowiska lokalnego. mój region, moja miejscowość, moje miejsce na ziemi: gazety lokalne.
6 Poznawanie i pielęgnowanie tradycji, zwyczajów i obyczajów naszego kraju. Święta religijne, państwowe

Andrzejki, tradycje wigilijne i wielkanocne. Dzień Niepodległości. Konstytucja 3 Maja. Dzień Edukacji Narodowej. Dzień Babci i Dziadka, Święto Zakochanych, Dzień Dziecka, itp.

Przygotowywanie kart życzeniowych, zaproszeń, prace plastycznych, recytacja wierszy okolicznościowych, pieśni, kolędy,

7

Zainteresowanie życiem przyrody i prawidłowy stosunek do otoczenia przyrodniczego.

Wycieczki i spacery:

–rozpoznawanie roślin, obserwacja

owadów, ptaków, zbiory przyrodnika

–zielnik, lektury na temat przyrody, m.in. zagadnienia ochrony środowiska, wykonywanie prac plastycznych

8 Troska o bezpieczeństwo wychowanka, zdrowie i sprawność fizyczną

1.Przypomnienie podstawowych zasad ruchu drogowego.

2.Bezpieczne spędzanie czasu wolnego od zajęć.

3.Zachowywanie ostrożności w czasie zabaw i gier ruchowych. Organizowanie spacerów na świeżym powietrzu.

9 Współodpowiedzialność za utrzymanie higieny, ładu i porządku w świetlicy. Sprzątanie swojego stanowiska pracy, sprzątanie zabawek, dbałość o wygląd i higienę osobistą.
10 Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań. Wspólne umilanie czasu

1.Rozwijanie zainteresowań plastycznych poprzez uczestniczenie w różnorodnych zajęciach i konkursach.

2.,,Książki naszych marzeń”- wspólne czytanie ulubionych utworów

3.Wypowiadanie się poprzez formę teatralną, muzyczną, interaktywną (tablica, ruchoma plansza).

4.Oglądanie filmów animowanych

5.Śpiewy, tańce, zabawa w dom, restaurację, sklep, lekarza, wypieki kulinarne.

6. Gry planszowe, zabawa w pociąg edukacyjny.

7.Zabawy ruchowe, organizacja czasu wolnego na szkolnym placu zabaw.

 

Zapewnienie odpowiednich warunków do odrabiania prac domowych i rozwijania zdolności intelektualnych

Pomoc w odrabianiu lekcji; wspomaganie w nauce płynnego czytania, czytanie lektur, próba analiza i interpretacji fragmentów książki (kształtowanie zainteresowań czytelniczych), dbałość o ucznia zdolnego i z problemami w nauce (organizowanie pomocy w przygotowaniu do konkursów, pomoc w znalezieniu źródła rozwoju, współpraca z logopedą i nauczycielem wspomagającym)
  Wakacje–czas zabaw i wypadków Wpajanie wychowankom, że wakacje to nie tylko czas wolny, ale czas, w którym odnotowuje się najwięcej wypadków. Pogadanki na temat bezpiecznego spędzania czasu. Korzystanie z kąpielisk nadzorowanych, przypomnienie zasad poruszania się na drodze, sprawna jazda na rowerze itp.

Plan pracy świetlicy sporządzili: Ewelina Lipka-Chudzik i Marcin Parzych


   
Description of image1
Description of image2
   
   

logo

   
   

STATYSTYKA  

Odsłon artykułów:
739409
   

GOŚCIMY  

Odwiedza nas 786 gości oraz 0 użytkowników.

   

Image

 

Image

 

 Image

 

Image