PROGRAM ADAPTACYJNY

 

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO „LEŚNE SKRZATY”

 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NASIADKACH

ROK SZKOLNY 2014/2015 

WSTĘP

Dzień, w którym dziecko trafia po raz pierwszy do oddziału przedszkolnego, jest bardzo ważny w jego życiu. Musi rozstać się z rodzicami i w nowym środowisku poradzić sobie samo z różnymi problemami. Dziecko wstępujące do placówki musi przystosować się do warunków nowego otoczenia oraz wymagań związanych ze sposobem korzystania z urządzeń i wyposażenia oddziału przedszkolnego, nauczycieli i pozostałych pracowników, przebywania w licznej grupie, wymagań stawianych w zakresie samoobsługi, nowego rozkładu dnia oraz nowej pozycji społecznej, innej niż w rodzinie. U wielu dzieci wywołuje to sytuację stresową – lęk, złość, upór, gniew, którą często przenoszą na pracowników oddziału przedszkolnego, rodziców, lub inne dzieci. Większość dzieci przystosowuje się dość szybko do nowej rzeczywistości, u innych okres adaptacji trwa bardzo długo ale, są także takie dzieci, które nigdy nie adoptują się do warunków przedszkolnych. Najczęściej takie problemy mają dzieci, które miały przykre doświadczenia w relacjach z dorosłymi, są nieśmiałe, lękliwe, miały mały kontakt z rówieśnikami lub też ich rodzice są nadopiekuńczy. Sytuację stresową przeżywają także rodzice dzieci. Mają bowiem oddać swoje dziecko, swój największy skarb, pod opiekę instytucji i osób obcych. Rodzi to wiele niepokojów i wątpliwości, które podświadomie często przenoszą na dziecko. Brak podstawowej wiedzy na temat specyfiki pracy oddziału przedszkolnego uniemożliwia rodzicom odpowiednie przygotowanie dziecka w zakresie samodzielności oraz kształtowanie pozytywnego stosunku emocjonalnego do przedszkola. Nauczyciele przyjmując pod opiekę nowe dzieci nie znają indywidualnych potrzeb swoich wychowanków, ich zainteresowań, sytuacji rodzinnej, jak również oczekiwań rodziców w stosunku do przedszkolaka. Oddział przedszkolny jako profesjonalna placówka wychowawcza może udzielić rodzicom wsparcia, przygotowując ich do udzielenia pomocy dziecku w jego adaptacji do nowego środowiska społecznego. Żeby proces adaptacji przebiegał sprawnie i trwał jak najkrócej, musi istnieć ścisła współpraca między rodzicami, a pracownikami oddziału przedszkolnego. Współpraca ta powinna być przemyślana, zorganizowana, oparta na ustalonych zasadach i mająca na celu osiągnięcie określonych efektów. Na tej podstawie został opracowany program adaptacyjny oddziału przedszkolnego „Leśne Skrzaty”, oparty na wiedzy o rozwoju dzieci, oczekiwaniach i wzajemnych oddziaływaniach przedszkola, rodziców i nauczycieli, w celu stworzenia dzieciom lepszego startu przedszkolnego.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 Program skierowany jest do:

 - nauczycieli i personelu pomocniczego oddziału przedszkolnego, którzy stworzą warunki szybszego przystosowania się dzieci do nowego środowiska;

 - dzieci, które rozpoczynają nowy etap w swoim życiu, bycia przedszkolakiem;

 - rodziców, którzy decydując się na edukację przedszkolną własnego dziecka są chętni do współpracy.

 

CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

 - stwarzanie dzieciom warunków umożliwiających szybką i łatwą adaptację w nowym środowisku społecznym jakim jest oddział przedszkolny ,

 - nawiązanie współpracy z rodziną dziecka w celu określenia wspólnych działań odnośnie adaptacji i stworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i akceptacji.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

W stosunku do dziecka:

- skrócenie jego adaptacji do warunków przedszkolnych,

- kojarzenie oddziału przedszkolnego z czymś przyjemnym, by chciały wracać następnego dnia,

- zmniejszenie napięć emocjonalnych w pierwszych kontaktach z oddziałem,

- zmniejszenie lęku przed rozstaniem z rodzicami,

- poznanie swojej wychowawczyni i innych pracowników oddziału przedszkolnego,

- poznanie sal i otoczenia przedszkola,

- rozwijanie umiejętności społecznych,

- rozumienie i stosowanie norm i zasad życia w grupie,

- wspomaganie dziecka w opanowaniu czynności samoobsługowych,

- wspomaganie dziecka w budowaniu pozytywnego obrazu siebie,

-  nabywanie przez dziecko poczucia własnej wartości.

W stosunku do rodziców:

- zmniejszenie lęku rodziców, związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę nauczycieli oddziału przedszkolnego,

- ukazanie rodzicom mocnych stron, możliwości i sukcesów dziecka,

- uczulenie rodziców na sytuacje trudne spotykane przez dziecko w oddziale,

- poznanie przez rodziców wychowawczyni ich dziecka i personelu oddziału przedszkolnego,

- integracja rodziców między sobą,

- zapoznanie rodziców z ramowym rozkładem dnia oraz pomieszczeniami oddziału przedszkolnego,

- zaproszenie rodziców do współpracy z nauczycielkami budowanie wzajemnej więzi, opartej na zaufaniu.

 

OCZEKIWANE EFEKTY:

Dziecko potrafi:

 

- spokojnie rozstać się z rodzicem,

- przezwyciężyć lęk i obawy przed zmianą środowiska,

- uczestniczyć w życiu grupy,

- bawić się z koleżankami i kolegami,

- kojarzyć pobyt w przedszkolu z radosnym i ciekawym działaniem,

- z zaufaniem zwracać się o pomoc do nauczycieli i pracowników oddziału przedszkolnego,

- przestrzegać podstawowych reguł współżycia w grupie,

- rozumieć, że pobyt w przedszkolu jest czasowy i zawsze kończy się powrotem do domu z rodzicami,

- zapoznać się z pomieszczeniami, w których będzie przebywać w oddziale przedszkolnym,

- przestrzegać zasadę samodzielnego nie oddalania się od grupy.


Rodzic:

- ma poczucie bezpieczeństwa o swoje dziecko,

- zna nauczycielki oraz personel przedszkola,

- zna pomieszczenia, w których będzie przebywać jego dziecko,

- współpracuje z oddziałem przedszkolnym, zna cele i zadania,

- wie, w co wyposażyć dziecko do przedszkola,

- rozumie znaczenie samoobsługi i samodzielności dziecka, jako warunków lepszej adaptacji dziecka w środowisku przedszkolnym,

- obserwuje swoje dziecko na tle rówieśników,

- wie jakie trudności musi pokonać jego dziecko i w jaki sposób mu pomóc,

Nauczyciel:

- poznaje dzieci, którymi będzie się opiekował,

- zna środowisko domowe dzieci,

- planuje pracę w oparciu o wyniki obserwacji zachowań dzieci,

- zna oczekiwania rodziców wobec przedszkola.

PROGRAM BĘDZIE RALIZOWANY POPRZEZ:
 • Zabawy zapoznawcze
 • Zajęcia
 • Zabawy ruchowe
 • Rozmowy
 • Obserwacje
 • Samoocenę
 • Pokaz
 • Gry i zabawy zespołowe
EWALUACJA

Ewaluacja będzie dokonana poprzez:

 • Obserwacje
 • Wytwory dzieci
 • Rozmowy z rodzicami

Opracowała: Izabela Żebrowska


 

   
Description of image1
Description of image2
   
   

logo

   
   

STATYSTYKA  

Odsłon artykułów:
739438
   

GOŚCIMY  

Odwiedza nas 82 gości oraz 0 użytkowników.

   

Image

 

Image

 

 Image

 

Image